BookRiff

If you don’t like to read, you haven’t found the right book

Co podlega transkrypcji polimeraza RNA?

Transkrypcji podlega odcinek DNA od promotora do terminatora, nazywany jednostką transkrypcji. Podczas transkrypcji polimeraza RNA buduje cząsteczkę RNA, łącząc zgodnie z zasadą komplementarności pojedyncze rybonukleotydy według kodu matrycowej nici DNA.

Co to jest polimeraza RNA?

Polimeraza RNA, RNAP − enzym wytwarzający nić RNA na matrycy DNA w procesie zwanym transkrypcją. Enzym ten porusza się wzdłuż nici DNA w kierunku 3′ → 5′, a nić RNA powstaje w kierunku 5′ → 3′ z szybkością 50-100 zasad na sekundę. Polimeraza RNA wykorzystująca jako matrycę nić DNA to polimeraza RNA zależna od DNA.

Co to jest polimeraza RNA u eukariontów?

U eukariontów występuje kilka jądrowych polimeraz RNA składających się z kilkunastu (od 12 do 17) podjednostek: 1 Polimeraza RNA I (Pol I) syntetyzuje pre- rRNA 45S, z którego powstają 28S, 18S i 5.8S rRNA, wchodzące w skład rybosomu. 2 Polimeraza RNA II (Pol II) transkrybuje geny tworzące białka tworząc pre-mRNA. Syntezuje większość snRNA i małe… More

Jaka jest polimeraza RNA u bakterii?

U bakterii występuje jedna polimeraza RNA, syntetyzująca wszystkie rodzaje RNA. Składa się ona z 5 podjednostek: dwóch podjednostek α rozpoznających czynniki regulatorowe, podjednostki β katalizującej syntezę RNA, podjednostki β’ wiążącej niespecyficznie DNA i podjednostki ω tworzących razem część rdzeniową enzymu.